Program SASPRO – vyhlásenie tretej výzvy

 Rada Programu SASPRO dňa 27. 4. 2015 schválila vyhlásenie tretej výzvy na podávanie prihlášok v rámci Programu SASPRO.

Dátum vyhlásenia výzvy: 29. 4. 2015

Konečný termín na podávanie prihlášok: 27. 7. 2015, 23:59 GMT (28. júla 2015, 01:59 CET)

Podmienky Programu SASPRO, spôsob podávania prihlášok a ich vyhodnocovania ostávajú identické ako v prvej a druhej výzve.

Program SASPRO je rozdelený na dve mobilitné schémy:

-     schéma Reintegrácia – je určená pre občanov Slovenskej republiky, ktorí svoju hlavnú činnosť (práca, štúdium a iné) vykonávali v tretej krajine (mimo členských štátov EÚ a asociovaných krajín) minimálne tri roky pred podaním prihlášky a ktorí sa zdržiavajú alebo vykonávajú svoju hlavnú činnosť na území Slovenskej republiky maximálne tri mesiace pred podaním prihlášky;

-     schéma Incoming – je určená pre vedcov (občanov členských štátov EÚ, asociovaných krajín a tretích krajín), ktorí sa v priebehu troch rokov predchádzajúcich podaniu prihlášky nezdržiavali alebo nevykonávali svoju hlavnú činnosť na území Slovenskej republiky dlhšie ako 12 mesiacov.

Kritériá oprávnenosti:

Kritériá oprávnenosti, tak ako sú uvedené v Štatúte Programu SASPRO, musí spĺňať uchádzač, prihláška a hostiteľská organizácia. V krátkosti: uchádzač musí byť držiteľ PhD. alebo ekvivalentného titulu a tento titul získal najviac 14 rokov pred podaním prihlášky. Oprávnenými hostiteľskými organizáciami sú všetky vedecké organizácie SAV. Prihláška musí byť napísaná v anglickom jazyku, odoslaná elektronicky cez systém na podávanie prihlášok a musí obsahovať všetky požadované náležitosti tak, ako ich upravuje Príručka pre uchádzača.

Podávanie prihlášok:

Prihlášky do Programu SASPRO sa podávajú elektronicky cez systém na podávanie prihlášok, ktorý bude dostupný z internetovej stránky programu 6 týždňov pred konečným termínom na podávanie prihlášok. Pred samotným podaním prihlášky je potrebné sa registrovať do systému. Podrobné informácie nájdete v Príručke o elektronickom podávaní prihlášky.

Hodnotenie prihlášok:

Prihlášky sú hodnotené v dvoch kolách. V prvom kole je posudzované splnenie kritérií oprávnenosti, technických a formálnych požiadaviek. V druhom kole prihlášky hodnotia nezávislí experti a prerokovávajú Hodnotiace komisie Programu SASPRO. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobné interview. Na základe vyššie uvedených krokov komisie zaradia prihlášky do kategórií a pripravia odporúčanie na financovanie pre Predsedníctvo SAV. To rozhoduje, ktorí uchádzači budú pozvaní na negociáciu grantovej zmluvy. Podrobné informácie sú uvedené v Štatúte Programu SASPRO.

Negociácia grantovej zmluvy:

V priebehu negociácie grantovej zmluvy sa s uchádzačom dohodnú všetky náležitosti jeho pracovného pobytu. V tomto období bude súbežne prebiehať aj rokovanie s danou hostiteľskou organizáciou o podmienkach financovania. Na záver úspešnej negociácie dôjde k podpisu grantovej zmluvy medzi SAV a vybraným uchádzačom a zmluvy medzi SAV a hostiteľskou organizáciou.

 Pracovný pobyt:

 Začiatok prvých pobytov uchádzačov vybraných v tretej výzve Programu SASPRO sa predpokladá na január 2016. Trvanie pobytov môže byť minimálne 12 mesiacov a maximálne 36 mesiacov.