Často kladené otázky


Všeobecné otázky o Programe

Čo je to Program SASPRO?

Program SASPRO je mobilitný program Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorý ponúka vedcom zo zahraničia možnosť zamestnať sa vo vedeckých organizáciách SAV.

Pre koho je určený Program SASPRO?

Program SASPRO je určený pre skúsených vedcov zo zahraničia, ktorí sú držiteľmi PhD. titulu alebo ekvivalentného titulu a ktorých pracovné skúsenosti sú maximálne 14 rokov po získaní PhD. alebo ekvivalentného titulu. Program SASPRO je rozdelený na dve mobilitné schémy, z ktorých každá je určená pre iný typ vedcov:
 • Incoming - určená pre vedcov (občanov členských štátov EÚ, asociovaných krajín a tretích krajín), ktorí sa v priebehu troch rokov predchádzajúcich podaniu prihlášky nezdržiavali alebo nevykonávali svoju hlavnú činnosť na území Slovenskej republiky dlhšie ako 12 mesiacov.
 • Reintegrácia - určená pre občanov Slovenskej republiky, ktorí svoju hlavnú činnosť (práca, štúdium a iné) vykonávali v tretej krajine (mimo členských štátov EÚ a asociovaných krajín) minimálne tri roky pred podaním prihlášky a ktorí sa zdržiavajú alebo vykonávajú svoju hlavnú činnosť na území Slovenskej republiky maximálne tri mesiace pred podaním prihlášky.

Čo ponúka Program SASPRO?

V rámci Programu SASPRO je možné získať financovanie pracovného pobytu, pričom financovaný vedec musí uzatvoriť pracovnú zmluvu s jednou z vedeckých organizácií SAV (hostiteľská organizácia). Financovanie zahŕňa finančné prostriedky na mzdu, príspevok na mobilitu/cestovanie, príspevok na výskum a prostriedky na nepriame náklady vedeckej organizácie.

Ako je financovaný Program SASPRO?

Program SASPRO má dva zdroje financovania. Prvým sú finančné prostriedky Slovenskej akadémie vied, ktoré tvoria 60% celkového rozpočtu Programu a druhým zdrojom sú prostriedky z Európskej únie (EÚ) získané zo schémy „Spolufinancovanie regionálnych, národných a medzinárodných programov (COFUND)“, ktorý je súčasťou Akcií Marie Curie 7. rámcového programu EÚ. Príspevok EÚ tvorí max. 40% celkového rozpočtu Programu.

Ktoré organizácie môžu byť hostiteľskými organizáciami?

Hostiteľskými organizáciami môžu byť len vedecké organizácie SAV. Ich zoznam spolu s odkazmi na ich internetové stránky je uvedený v sekcii Kontakty.

Kritériá oprávnenosti

Kto je oprávnený podať prihlášku do Programu SASPRO?

Prihlášku do Programu SASPRO môže podať vedec, ktorý je držiteľom PhD. titulu alebo ekvivalentného titulu a v čase podania prihlášky má maximálne 14 rokov pracovných skúseností po získaní PhD. titulu alebo ekvivalentného titulu. Ďalej sa kritéria oprávnenosti pre vedca líšia podľa vybranej mobilitnej schémy:
 • Incoming - určená pre vedcov (občanov členských štátov EÚ, asociovaných krajín a tretích krajín), ktorí sa v priebehu troch rokov predchádzajúcich podaniu prihlášky nezdržiavali alebo nevykonávali svoju hlavnú činnosť na území Slovenskej republiky dlhšie ako 12 mesiacov.
 • Reintegrácia - určená pre občanov Slovenskej republiky, ktorí svoju hlavnú činnosť (práca, štúdium a iné) vykonávali v tretej krajine (mimo členských štátov EÚ a asociovaných krajín) minimálne tri roky pred podaním prihlášky a ktorí sa zdržiavajú alebo vykonávajú svoju hlavnú činnosť na území Slovenskej republiky maximálne tri mesiace pred podaním prihlášky.

Môžu sa slovenskí občania hlásiť do Programu SASPRO cez schému Incoming?

Áno, slovenskí občania sú spôsobilými uchádzačmi v rámci mobilitnej schémy Incoming, pokiaľ spĺňajú všetky kritériá dané touto schémou.

Berie sa do úvahy trvanie materskej dovolenky/rodičovskej dovolenky/základnej vojenskej služby a pod. pri výpočte trvania pracovných skúseností po získaní PhD. titulu alebo ekvivalentného titulu?

Prerušenie kariéry sa v odôvodnených prípadoch zohľadňuje. Je potrebné ho však dokladovať, a to príslušným potvrdením alebo čestným vyhlásením. Odôvodnenosť prerušenia kariéry a jeho trvania posudzuje príslušná Hodnotiaca komisia Programu SASPRO.

V rámci akých vedných oblastí je možné podať prihlášku do Programu SASPRO?

Výber vednej oblasti, v rámci ktorej je podaná prihláška, je plne v kompetencii uchádzača. Vedná oblasť musí korešpondovať so zameraním vybranej hostiteľskej organizácie. Niektoré oblasti sú vylúčené z financovania z etických dôvodov.

Aké formálne a technické požiadavky musí spĺňať prihláška?

Prihláška musí byť napísaná v anglickom jazyku, musí byť podaná elektronicky cez systém na podávanie prihlášok, musí byť odoslaná pred konečným termínom na podávanie prihlášok a musí obsahovať všetky časti a náležitosti, tak ako sú popísané v Príručke pre uchádzača.

Kto vyhodnocuje splnenie formálnych a technických požiadaviek?

Vyhodnocovanie splnenia formálnych a technických požiadaviek je súčasťou prvého kola hodnotenia prihlášok, ktoré je v kompetencii určených pracovníkov Odboru vedy a výskumu Úradu Slovenskej akadémie vied. Títo následne informujú príslušnú Hodnotiacu komisiu Programu SASPRO, ktorá rozhodne o prípadnom vyradení prihlášky z dôvodu nesplnenia formálnych a technických požiadaviek.

Je možnosť opravy chýb v prihláške?

V prípade, že sa v prvom kole hodnotenia našli v prihláške nedostatky, ktoré môžu byť odstránené, bude daný uchádzač vyzvaný na ich odstránenie v určenej lehote. V prípade, že uchádzač vytknuté nedostatky v určenej lehote neodstráni, príp. ich neodstráni v súlade s odporúčaniami uvedenými vo výzve na odstránenie nedostatkov, bude prihláška vyradená v prvom kole hodnotenia. V rámci druhého kola hodnotenia už nie je možné robiť zmeny v prihláške.

Môžem si podať prihlášku do Programu SASPRO, aj keď nie je splnené niektoré z kritérií oprávnenosti?

Splnenie kritérií oprávnenosti je nevyhnutné na to, aby mohla byť prihláška posudzovaná v druhom kole hodnotenia. Ak sa v priebehu prvého kola hodnotenia zistí nesplnenie kritérií oprávnenosti, bude prihláška vyradená.

Môžem si podať prihlášku do Programu SASPRO, aj keď som aktuálne držiteľom iného Marie Curie Actions grantu?

Nie. Nie je povolené byť súbežne držiteľom viacerých grantov financovaných alebo spolufinancovaných z Marie Curie Actions.

Ako sa posudzuje ekvivalentnosť titulov oproti PhD. titulu?

Ekvivalentnosť titulov sa posudzuje podľa ERC štandardov a v súlade so slovenskou legislatívou.

Kritériá hodnotenia

Aké sú hlavné hodnotiace kritériá v rámci Programu SASPRO?

Hlavné hodnotiace kritériá sú 4: kvalita uchádzača, projektu, hostiteľskej organizácie a predpokladaný dopad realizovaného pobytu. Všetky tieto hlavné kritériá sa delia na podkritériá, ktoré slúžia ako pomôcka pre hodnotiteľov, ale aj pre uchádzačov, aby sa pri príprave prihlášky vedeli zamerať na podstatné časti. Všetky hlavné kritériá spolu s podkritériami sú uvedené v Štatúte Programu SASPRO.

Berú sa do úvahy všetky hodnotiace kritériá rovnakou mierou?

Hodnotiacim kritériám hodnotitelia priraďujú body – každému od 0 do 5. Každé kritérium je ešte váhované:
 • kritérium „Uchádzač“ – 30%
 • kritérium „Projekt“ – 25%
 • kritérium „Hostiteľská organizácia“ – 25%
 • kritérium „Predpokladaný dopad“ – 20%

Kto posudzuje splnenie hlavných hodnotiacich kritérií?

Splnenie hlavných hodnotiacich kritérií sa posudzuje v druhom kole hodnotenia. Každú prihlášku posudzujú traja nezávislí hodnotitelia, ktorí každému kritériu pridelia body a napíšu slovný komentár. Získané hodnotenia sú následne prorokované príslušnou Hodnotiacou komisiou Programu SASPRO.

Je potrebné dosiahnuť nejakú minimálnu hranicu pri počte bodov za dané kritérium?

Minimálna hranica pre každé kritérium bola stanovená na 70%. To znamená, že ak prihláška nedosiahla čo i len v jednom hodnotiacom kritériu stanovenú minimálnu hranicu, nemôže byť financovaná.

Kto bude pozvaný na osobné interview?

Na osobné interview a prezentáciu projektu (príp. nahradenú formou videokonferencie) budú pozvaní len tí uchádzači, ktorých prihlášky dosiahnu v hodnotení od evaluátorov minimálne stanovenú prahovú hodnotu (threshold), ktorá je 70% z max. počtu bodov pre každé kritérium. Interview sa zúčastnia aj riaditelia navrhnutých hostiteľských organizácií.

Hodnotiace komisie a experti

Aké sú hodnotiace komisie v Programe SASPRO?

V Programe SASPRO sú tri hodnotiace komisie:
 • Hodnotiaca komisia pre vedy o neživej prírode
 • Hodnotiaca komisia pre vedy o živej prírode a chemické vedy
 • Hodnotiaca komisia pre vedy o spoločnosti a kultúre

Kto sú členovia Hodnotiacich komisií Programu SASPRO?

Členmi Hodnotiacich komisií Programu SASPRO sú renomovaní zahraniční a slovenskí vedci, pri ktorých je záruka objektívneho a fundovaného hodnotenia. Predsedom Hodnotiacej komisie Programu SASPRO je vždy podpredseda SAV pre príslušné oddelenie vied, ktorého zameraniu zodpovedá Hodnotiaca komisia. Minimálne 50% členov sú zahraniční odborníci. Členom Hodnotiacej komisie Programu SASPRO nemôže byť zamestnanec SAV.

Aká je úloha Hodnotiacich komisií Programu SASPRO?

Hodnotiace komisie Programu SASPRO navrhujú a schvaľujú hodnotiteľov pre jednotlivé prihlášky, prerokovávajú získané posudky, na ich základe spolu s vlastnými rokovaniami a na základe osobného interview s uchádzačmi vypracovávajú konečné poradie prihlášok, prerokovávajú priebežné a záverečné správy o riešení projektov.

Je zloženie Hodnotiacich komisií verejné?

Áno. Zloženie jednotlivých hodnotiacich komisií je zverejnené na internetovej stránke Programu SASPRO, v sekcii Experti.

Kto môže byť hodnotiteľom prihlášok?

Hodnotitelia sú vyberaní z medzinárodnej databázy hodnotiteľov, pričom dôležitým kritériom pre výber hodnotiteľa je totožnosť, resp. podobnosť vedeckej oblasti, v rámci ktorej je prihláška podaná a v rámci ktorej daný hodnotiteľ pôsobí.

Na základe čoho sa vyberá hodnotiteľ pre konkrétnu prihlášku?

Hodnotitelia sa vyberajú na základe vednej oblasti, v rámci ktorej uchádzač podáva prihlášku. Je to dôležité z toho dôvodu, aby hodnotiteľ vedel fundovane posúdiť vedeckú kvalitu danej prihlášky. Samozrejme, že dôležitým prvkom pri výbere hodnotiteľov je ich objektivita a nezaujatosť.

Bude zverejnené, ktorí konkrétni hodnotitelia posudzovali danú prihlášku?

Nie. Mená hodnotiteľov nebudú zverejnené.

Finančné otázky

Čo všetko je hradené z Programu SASPRO?

Z Programu SASPRO sú uchádzačovi hradené životné náklady (mzda), príspevok na cestovanie/mobilitu a príspevok na výskum. Hostiteľskej organizácii sú hradené nepriame náklady, ktoré jej vznikajú v súvislosti s riešením projektu.

Od čoho závisí výška platu v rámci Programu SASPRO?

Výška platu, resp. životných nákladov závisí od pracovných skúseností uchádzača. Sú stanovené tri kategórie:
 • 1-5 rokov pracovných skúseností po získaní PhD.: 2860-3140 Eur/mesiac
 • 6-10 rokov pracovných skúseností po získaní PhD.: 3640-3900 Eur/mesiac
 • 11-14 rokov pracovných skúseností po získaní PhD.: 4000-4280/mesiac
Požadovanú výšku platu uvádza uchádzač v prihláške, pričom jej konečná výška sa dohodne počas negociácie grantovej zmluvy.

Je možné dostať vyšší plat, ako je uvedené v dokumentoch Programu SASPRO?

Nie. Výška platu sa odvíja od pracovných skúseností uchádzačov a tieto sú obmedzené na maximálne 14 rokov od získania PhD. titulu alebo ekvivalentného titulu.

Je uvedená výška ponúkaného platu spolu s odvodmi a daňou alebo bez?

Suma je uvádzaná pred zdanením vrátane povinných odvodov.

Na čo je možné použiť príspevok na mobilitu/cestovanie?

Príspevok na mobilitu/cestovanie je určený na to, aby úspešní uchádzači mohli cestovať za rodinou do zahraničia, prípadne aby ich rodina mohla pricestovať s nimi na Slovensko. Preto aj jeho výška závisí od existencie rodinných záväzkov uchádzača, ako aj od počtu nezaopatrených detí. Príspevok je možné použiť aj na udržiavanie kontaktov s predchádzajúcou hostiteľskou organizáciou v zahraničí.

Na čo je možné použiť príspevok na výskum?

Príspevok na výskum je možné použiť na nákup drobného spotrebného materiálu, chemikálií, služieb, využiť na konferenčné poplatky, tlač posterov, nákup kníh a podobne.

Ako je vyplácaný príspevok na mobilitu/cestovanie?

Príspevok na mobilitu/cestovanie je úspešnému uchádzačovi vyplácaný mesačne spolu so mzdou.

Ako je vyplácaný príspevok na výskum?

Príspevok na výskum nie je vyplácaný priamo úspešnému uchádzačovi, ale je prevedený hostiteľskej organizácii, ktorá umožní úspešnému uchádzačovi ním disponovať.

Čo sú to nepriame výdavky?

Nepriame výdavky sú výdavky, ktoré vzniknú hostiteľskej organizácii z dôvodu riešenia projektu. Patria sem napr. výdavky na elektrinu, plyn, vodu, stočné, komunikácie, poštovné.

Ako sú vyplácané prostriedky na nepriame výdavky?

Prostriedky na nepriame výdavky sú vyplácané hostiteľskej organizácii. Tieto prostriedky nie sú dané k dispozícii úspešnému uchádzačovi.

Aké sú neoprávnené výdavky v projekte?

Neoprávnenými výdavkami sú najmä:
 • identifikovateľné nepriame dane, vrátane DPH a cla
 • dlžné úroky
 • rezerva na možné budúce straty alebo poplatky
 • strata pri výmenných kurzoch
 • náklady vzniknuté alebo uhradené v súvislosti s iným projektom
 • dlhy a poplatky v súvislosti s nimi
 • neprimerané vysoké výdavky

Sú nepriame dane, napr. DPH oprávnenými výdavkami?

Nie. Nepriame dane, ako je napríklad DPH, patria medzi neoprávnené výdavky.

Podanie prihlášky

Ako sa podáva prihláška?

Prihlášku je možné podať iba elektronicky cez systém na podávanie prihlášok, ktorý je dostupný na internetovej stránke Programu SASPRO.

Je potrebné sa registrovať, ak chcem podať prihlášku do Programu SASPRO?

Áno. Prvým krokom pre podanie prihlášky je registrovanie sa, čiže vytvorenie si vlastného konta. Pri registrovaní sa uchádzač zadáva svoju mailovú adresu, určí si heslo a určí mobilitnú schému, do ktorej sa chce hlásiť. Po potvrdení registrácie stlačením tlačidla „Registrovať“, príde uchádzačovi na ním zadanú mailovú adresu overovací mail. Až po overení mailovej adresy je vytvorené konto aktívne. Následne je možné prihlásiť sa do systému.

Môžem podať prihlášku mailom, príp. poštou?

Nie. Jediným možným spôsobom, ako podať prihlášku do Programu SASPRO, je jej odoslanie cez systém na podávanie prihlášok.

Môžem prihlášku upraviť aj po jej odoslaní?

Áno. Prihlášku je možné upravovať, príp. vymazať až do konečného termínu na podávanie prihlášok (deadline). Po tomto termíne sa systém uzavrie a prihlášky už nie je možné meniť.

Dostanem nejaké potvrdenie o úspešnom odoslaní prihlášky?

Áno. Po úspešnom odoslaní prihlášky príde uchádzačovi mail potvrdzujúci jej prijatie.