VedecDr. Fredrik Haraldsen
Názov projektuRozsah formálnej sémantiky
Hostiteľská organizáciaFilozofický ústav SAV
Dĺžka projektu01.07.2015 - 31.08.2017

Abstrakt
Výskum sa bude zaoberať aplikáciou formálnych modelov na otázky týkajúce sa jazykového významu a komunikácie. Centrálnym problémom bude, či a do akej miery môže formálna sémantika vo svojej súčasnej podobe poskytnúť nový pohľad na problémy, ktoré boli dlho hlavnými témami filozofie – najmä filozofie jazyka, ale aj ďalších odvetví filozofie. Práca sa bude zaoberať aj otázkou, čo presne modelujeme, keď vytvárame formálne modely rozhovoru – zámery rečníka, generalizácie bežnej prax alebo abstraktné pravidlá pre „udržanie skóre“ v jazykových interakciách? Cieľ je dvojaký: na jednej strane prispieť k špičkovému výskumu filozofie jazyka, na druhej strane vytvoriť most medzi dvoma tradíciami skúmania problémov týkajúcich sa jazykového významu a preskúmať, ako výsledky dosiahnuté v jednej tradícii môžu a mali by ovplyvňovať výskum v druhej.

Zhrnutie projektu s priebežnými výsledkami

Môj výskum sa zameriava na aplikáciu modelov formálnej sémantiky na problém jazykového významu a komunikácie. Hlavnou otázkou je, či a do akej miery najnovší výskum vo formálnej sémantike ponúka nové perspektívy riešenia problémov, ktoré dlhodobo patria k ústredným problémom filozofie vo všeobecnosti a filozofie jazyka zvlášť. Výskum sa usiluje dať aj odpoveď na otázku, čo vlastne modelujeme, keď vytvárame formálne modely diskurzu – intencie hovorcu, zovšeobecnenia spoločných praktík alebo abstraktnejšie pravidlá záznamu jazykových interakcií? Cieľ projektu je dvojaký: na jednej strane prispieť k najnovšiemu výskumu vo filozofii jazyka, na druhej strane vytvoriť premostenie medzi dvomi tradíciami skúmania problémov týkajúcich sa jazykového významu a ukázať, ako výsledky dosiahnuté v jednej tradícii môžu a mali by ovplyvňovať výskum v druhej. Výstupom projektu bude séria štúdií na špecializované témy, ktoré zároveň budú slúžiť ako základ pre knižnú monografiu. Výsledky výskumu budú prezentované na medzinárodných konferenciách a pozvaných prednáškach a následne na základe spätnej väzby budú po úpravách odoslané na publikovanie v renomovaných zahraničných časopisoch z oblasti sémantiky, filozofie jazyka, filozofie a lingvistiky. Účasť na konferenciách bude zároveň slúžiť na vytváranie nových a posilňovanie existujúcich kontaktov so zahraničnými vedcami a inštitúciami, čím sa prehĺbi medzinárodný profil Filozofického ústavu SAV.

K 30. júnu 2016, po zavŕšení prvého roku štipendia, boli už niektoré vytýčené ciele dosiahnuté, najmä ciele vytýčené pre prvý rok v pôvodnom opise projektu. Okrem toho sa podarilo vytvoriť solídne základy pre splnenie ostatných cieľov stanovených na ďalšie dva roky s malými odchýlkami od pôvodného plánu. Ukončil som päť štúdií, ktoré som prezentoval na konferenciách alebo prednáškach a následne odoslal na publikovanie v časopisoch. Jedna zo štúdií už bola publikovaná, ostatné sú v súčasnosti v procese posudzovania. Navyše som uzavrel zmluvu na knižnú monografiu s vydavateľstvom Springer v rámci ich vysoko cenenej edície „Synthese Library Series – Studies in Epistemology, Logic, Methodology, and Philosophy of Science” (zmluva č. 52897). Pracovný názov monografie je „Proper Names in Philosophy of Language: A Defense of Pluralism“ (Vlastné mená vo filozofii jazyka: obrana pluralizmu). V súlade s požiadavkami editorov je téma o niečo koncíznejšia v porovnaní s pôvodnou formuláciou v návrhu projektu, ale pokrýva základné prvky projektu tak, ako boli pôvodne stanovené. Knižná monografia bola pôvodne naplánovaná až na tretí rok projektu, avšak vzhľadom na postavenie a renomé edície Synthese Library Series v oblasti filozofie jazyka ako aj na medzinárodný profil môjho projektu je vhodné akceptovať túto ponuku už teraz.

Okrem týchto výsledkov som sa stal členom riešiteľského kolektívu projektu VEGA s názvom „Fikcionalizmus vo filozofii a vede“ (VEGA č. 2/0049/16). V rámci riešenia projektu sa okrem účasti na výskume budem podieľať na organizovaní konferencie „Filozofia jazyka (1): Sémantika fiktívneho diskurzu“ (október 2016). Spolu s ďalšími dvomi SASPRO štipendistami, ktorí pôsobia spolu so mnou na Oddelení analytickej filozofie Filozofického ústavu SAV, pripravujeme na ústave sériu prednášok, ktorá by sa mala začať v septembri 2016.

Hlavným cieľom na ďalšie dva roky je ukončenie knižnej monografie a prezentácia dosiahnutých výsledkov na konferenciách a prednáškach v zahraničí. Ďalšími výstupmi budú štúdie vzťahujúce sa k téme knižnej monografie. Zároveň budem v spolupráci s ostatnými členmi oddelenia a SASPRO štipendistami, ktorých výskumné témy sú príbuzné mojej, pripravovať na rok 2017 konferencie na relevantné témy s účasťou vedcov zo zahraničia.