VedecPeter Ramsl
Názov projektuIdentifikácia mužov na laténskych pohrebiskách v strednom Podunajsku (MILT)
Hostiteľská organizáciaArcheologický ústav SAV
Dĺžka projektu01.01.2016 - 31.12.2018

Abstrakt
V pojednaniach o mužskej identifikácii v dobe železnej prevládali predstavy o bojovníckych znakoch, aj keď len časť mužských jedincov v hroboch mohla byť stotožnená s bojovníkmi. Projekt skúma alternatívne mužské identity. Akú úlohu hrali muži v spoločnosti? „Zvláštne identity“ s neobjasneným zaradením (muži so „ženskými“ kruhovými ozdobami, ženy so zbraňami, atď.), ktoré sa v ostatnom čase objavili nás priviedli k myšlienke mnohostrannosti mužskej identity. V projekte plánujem zhodnotiť tieto prípady na pozadí spoločných modelov pomocou účinných nástrojov ich zaradenia v rámci rodovej analýzy. Veľkou prednosťou je mimoriadny počet hrobov, resp. pohrebísk z doby laténskej v pracovnom priestore Slovenska, východného Rakúska a Moravy. Preskúmanie rôznych druhov „mužských identít“ bude mimoriadnym novým a inovatívnym prvkom, predstavujúcim veľký krok k spoznaniu spoločnosti doby železnej v strednej Európe a významne obohatí aj európsku archeológiu.

Zhrnutie projektu s priebežnými výsledkami

Mužské identity na pohrebiskách z doby laténskej v strednom Podunajsku


V debate o mužských identitách v dobe železnej tradične dominuje idea identity bojovníka, napriek tomu, že len malá časť mužov sa dá na pohrebiskách definovať ako bojovníci. Tento projekt skúma alternatívnu mužskú identitu. Akú rolu mali muži bez zbraní v „bojovníckych spoločnostiach“?  Mali neozbrojení muži s prsteňmi zo vzácnych kovov rovnaký alebo odlišný status? Rozličné životné etapy by mali byť analyzované ako „chlačenská identita“, „identita dospelého“, „identita starca“, a ako veľmi špecifická – ale veľmi fascinujúca – „identita chudobného“. „Špeciálne identity“ s nejasnou príslušnosťou (muž so „ženským“ prsteňom, odevom, ženy so zbraňami atď.), ktoré sa objavili v posledných rokoch, tiež ukazujú na viacnásobné mužské identity. Špeciálnym prípadom sú „druidské identity“, kde sa dajú pozorovať špeciálne medicínsko-chirurgické nástroje. Možno tiež spomenúť „remeselnícke identity“, kde špecifické nástroje pomáhajú pri identifikácii profesie, resp. odrážajú jej realizáciu za života. Hlavným cieľom tohto projektu je analýza prípadov, ktoré odporujú všeobecným modelom, metódou ich porovnania a kombinácií s jednotlivými známymi kategóriami identít a ich následné zaradenie, ako aj ich genderová analýza. Veľkou výhodou je enormný korpus hrobov, resp. pohrebísk z doby laténskej v oblasti záujmu na Slovensku, vo východnom Rakúsku a na Morave. Je potrebné spomenúť metódu genderovej archeológie, ktorá má významný dopad na vedecký výskum.  

Práca na projekte v jeho prvom roku

Zber dát zo včasno- a starolaténskych pohrebísk v archíve Archeologického ústavu SAV v Nitre a v inštitúciách v Rakúsku (Naturhistorisches Museum, Prähistorische Abteilung, University of Vienna, Institute for Prehistory and Historical Archaeology, ASINOE, depozitár Krems an der Donau, a predovšetkým Bundesdenkmalamt /Pamiatkový úrad/, depozitár Mauerbach, a Museum  Mannersdorf am Leithagebirge). Spracovanie dát prebieha podľa plánu v projektových úlohách.

Dôležitým bodom bola úspešná organizácia plánovaného workshopu “Multiple femininities – multiple masculinities: the diversity of gendered identities in the Bronze and Iron Ages” (spolu s Dr. Katharinou Rebay-Salisbury z Ústavu pre orientálnu a európsku archeológiu z Rakúskej akadémie vied /Institute for Oriental and European Archaeology of the Austrian Academy of Sciences/) v Klemente-Oberleise (29 – 30. 9. 2016). 25 účastníkov zo 7 krajín (Rakúsko, Nemecko, Česko, Slovinsko, Chorvátsko, Poľsko, Maďarsko) riešilo genderové sociálne roly, ich konceptualizáciu, aj spôsob ich prisudzovania populáciám mladšieho praveku.

Keďže v tomto roku bola realizovaná len prvá časť projektu (ktorá bola venovaná úspešnému zberu dát), dajú sa vymenovať len niektoré konkrétne čiastkové výsledky.

Z pohrebiska na lokalite Oberndorf in der Ebene (Dolné Rakúsko) uvediem jeden príklad: v hrobe 102 (1982) bola pochovaná 40–55-ročná žena s opaskom na pripnutie zbraní, t. j. s mužským identifikačným znakom; podobne v hrobe 9 (1982) nie je jasné, či pohreb so železným mečom patrí mužovi alebo žene. Dajú sa tiež uviesť príklady mužských hrobov s chudobnou alebo žiadnou výbavou.

Na pohrebisku v Dubníku (SK) je špeciálnym prípadom hrob 24, ktorý by mohol patriť 15–20-ročnej žene s opaskom na pripnutie meča, so štítom a s kopijou (čiže s kompletnou výzbrojou). V tomto prípade bude treba verifikovať celú nálezovú situáciu.

Očakávaným výsledkom projektu je kompletná analýza včasno- a starolaténskych pohrebísk vo východnom Rakúsku, na juhozápadnom Slovensku a na južnej Morave z pohľadu postavenia a vývoja mužských identít a diverzity genderového života v spoločnostiach doby železnej.