VedecRNDr., PhD. Daniel Reitzner
Názov projektuKvantové kráčania a kvantová nekompatibilita
Hostiteľská organizáciaFyzikálny ústav SAV
Dĺžka projektu07.04.2015 - 31.12.2018

Abstrakt
Projekt je zameraný na dve zdanlivo odlišné témy. Prvou z tém sú rozptylové vlastnosti kvantových kráčaní na rôznych grafových štruktúrach. Použijúc takto koncipované kvantové kráčania sa zameriame na efektívnu detekciu špecifických vlastností grafov ako aj na samotný návrh takých grafových štruktúr, v ktorých tieto špecifické vlastnosti sú v porovnaní s klasickými prístupmi efektívne detekovateľné. V ďalšej časti tejto témy sa zameriavame na dekoherenciu v kvantovo-kráčacích algoritmoch, pričom cieľom je odhadnutie ich efektivity v týchto podmienkach. Druhou témou projektu je nekompatibilita kvantových meraní ako charakteristický rys nielen kvantovej teórie, ale celej hierarchie štatistických teórií. Cieľom projektu je využitie získaných znalostí na zostrojenie testovateľných hraníc založených na nekompatibilite, ktoré by slúžili k odlíšeniu kvantovej teórie od ostatných (nielen od klasickej). Fúziou týchto dvoch tém by v budúcnosti mal byť popis nekompatibility kvantových meraní v prípade rozptylových kvantových kráčaní s potenciálnym využitím na rozlíšenie kvantovej teórie od ostatných štatistických teórií.

Zhrnutie projektu s priebežnými výsledkami

Projekt pozostáva z dvoch hlavných častí, jednoj pojednávajúcej o kvantových kráčaniach (táto je rozdelená na časť o rozptylových kráčaniach a o efektoch dekoherencie) a druhej pojednávajúcej o kvantovej nekompatibilite.

V provm roku bežania projektu sme sa venovali otázke dekoherencie v kvantových kráčaniach a to konkrétne vplyvu dekoherencie v aplikáciách kvantových kráčaní. Jedným z čiastočných výsledkov je, že takéto vplyvy, až na pár výnimiek, rýchlo znižujú efektivitu v špecifickej aplikácii, konkrétne v kvantovo-kráčacom analógu Groverovho kvantového vyhľadávania. Druhý čiastočný výsledok sa týka identifikovania nadbytočných hrán v kvantových sieťach, ktoré sa dajú považovať za netesnosti v sieti. Tento výsledok je však zatiaľ predbežný.

Téma kvantovej nekompatibility si tento rok dala za cieľ stanoviť a popísať zovšeobecnenú mieru nekompatibility, ktorá by mala byť dôležitá pri využití nekompatibility ako zdroja kvantovosti v kvantových aplikáciach. Tento bod sa nám podarilo nielen úplne splniť, ale dosiahli sme aj dodatočné výsledky. Jednak je to popis zovšeobecnenej Tsirelsonovej hranice. Ďalšie výsledky, aj keď neplprojektu﷽﷽ kevej hranice.  zovantovosti v kvantov cieolutions and the description of dynamical e objective, were the expansion oánované v rámci projektu, avšak týkajúce sa tejto témy, sú zovšeobecnenie miery nekompatibility na merania na vývojoch a popis dynamických vplyvov na nekompatibilitu.