VedecPhD.; dr.sc. Siniša Habijanec
Názov projektuFonologický vývin slovenčiny vo svetle súčasného stavu historickej jazykovedy
Hostiteľská organizáciaJazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Dĺžka projektu01.04.2015 - 31.12.2018

Abstrakt
Vedecký projekt „Fonologický vývin slovenčiny vo svetle súčasného stavu historickej jazykovedy“ má dva ciele, ktoré na seba navzájom nadväzujú. Tým základným je vypracovanie novej historickej fonológie slovenského jazyka, v ktorej nenastal relevantný pokrok od vydania poslednej akademickej monografie venovanej problematike fonologického vývinu slovenčiny (R. Krajčovič: A Historical Phonology of the Slovak Language, 1975). V priebehu ostatných štyroch desaťročí viaceré historickojazykovedné disciplíny zaznamenali obrovský rozvoj; ich poznatky vrhajú nové svetlo na otázky fonologického vývinu slovenčiny, ktoré doteraz neboli uspokojivo vyriešené alebo neboli vyriešené vôbec. Keďže slovenčina je v prvých storočiach svojej existencie veľmi slabo písomne doložená, základným prameňom pre náš výskum budú – okrem historických záznamov – nárečové údaje, ktoré často uchovávajú starší stav, pričom ich členitosť a geografické rozloženie umožňujú sledovať základné tendencie fonologického vývinu. Osobitná pozornosť sa bude venovať vývinu kvantity, pri výskume ktorej sa uplatnia najnovšie poznatky porovnávacej slovanskej akcentológie a zdôraznia sa špecifiká vo vývine kvantity, ktorými sa slovenčina odlišuje od iných slovanských jazykov. Sprievodným cieľom projektu je textová edícia, vypracovanie kritického poznámkového aparátu a príprava do tlače kandidátskej dizertačnej práce zosnulého slovenského jazykovedca Izidora Kotuliča (1927 – 2012) „Historické hláskoslovie a tvaroslovie východoslovenských nárečí“ z r. 1957. Kotuličova dizertácia bola často citovaná poprednými odborníkmi, nikdy však nebola knižne vydaná. Napriek tomu, že v kontexte súčasného poznania vývinu slovenčiny je už značne zastaraná, poskytuje množstvo cenného historického a nárečového jazykového materiálu, ktorý autor získal osobným výskumom a ktorý po edičnej príprave a knižnom vydaní bude sprístupnený súčasnej generácii bádateľov.

Zhrnutie projektu s priebežnými výsledkami

 

Výskumný projekt „Fonologický vývin slovenčiny vo svetle súčasného stavu historickej jazykovedy“ (SASPRO 0014/01/03-b) sa skladá z primárnej a sekundárnej časti. Primárna časť projektu má za cieľ objasniť rôzne otázky spojené s fonologickým vývinom slovenčiny, ktoré doteraz neboli uspokojivo vysvetlené alebo neboli vysvetlené vôbec. Výskum spočíva na troch základných pilieroch: (1) analýza historického jazykového materiálu, (2) analýza nárečového materiálu, (3) uplatnenie nových teoretických poznatkov historickej jazykovedy. Vo všetkých troch segmentoch výskumu existuje priestor na pokrok v poznaní v porovnaní s predošlými výskumami.

V prvom roku výskumného projektu sme sa venovali predovšetkým excerpcii bohatého slovenského nárečového materiálu, uloženého v nárečovom archíve (nárečové texty, abecedná a tematická lexikálna kartotéka) dialektologického oddelenia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, ktorý sa pri absencii písomných pamiatok javí ako najdôležitejší a vyčerpávajúci prameň na rekonštrukciu fonologického vývinu slovenčiny. Pri excerpcii sme sa zamerali predovšetkým na určenie striednic za praslovanské fonémy (polohlásky, nosovky, sylabické sonóry, skupiny *šč, *ždž, staroslovenské ä, ä:), výsledkov kontrakcie, priebehu diftongizácie, vývinu a zániku mäkkostnej korelácie. Pozornosť bola takisto venovaná kvantite, predovšetkým v prípadoch, v ktorých nezodpovedala očakávaným výsledkom. Týmto spôsobom bola vypracovaná rozsiahla báza nárečových dát, zobrazujúca podrobné a realistické rozmiestnenie fonologických vlastností v lokálnych idiómoch, ktorá je nevyhnutným základom pre ich komplexnú analýzu, ktorá sa uskutoční v druhom roku výskumného projektu. Už predbežné výsledky, ku ktorým sme dospeli na základe získaného materiálu, však potvrdili pôvodný predpoklad: rozmiestnenie fonologických vlastností v nárečiach je oveľa zložitejšie a rozmanitejšie, než ako sa zovšeobecnene prezentuje v Atlase slovenského jazyka, s viacerými lokálnymi odchýlkami, predovšetkým v okrajových a prechodných nárečiach.

Neodmysliteľnou časťou primárnej časti projektu bolo, samozrejme, aj štúdium základných monografií a štúdií z oblasti teoretickej historickej jazykovedy, historicko-porovnávacej slavistiky, historickej gramatiky slovenčiny a slovenskej dialektológie, v snahe vybudovať teoretickú základňu na výklad určených fonologických nárečových vlastností získaným výskumom.

Sekundárna časť projektu spočíva v digitalizácii a textovej edícii kandidátskej dizertačnej práce slovenského jazykovedca Izidora Kotuliča (1927 – 2012) „Historické hláskoslovie a tvaroslovie východoslovenských nárečí“ (1957). Táto jediná slovenská nárečová historická gramatika nebola nikdy knižne publikovaná, obsahuje však množstvo historickojazykových a dialektologických dát, ktoré sa publikovaním sprístupnia súčasnej generácii bádateľov. V prvom roku výskumného projektu bol kompletný text dizertácie prevedený do digitálnej podoby, pričom boli použité moderné špeciálne filologické fonty a text bol prispôsobený súčasnému úzu uvádzania prameňov a citácií.