VedecAndras Pap
Názov projektuKonceptualizovanie a operacionalizovanie etnicity: Skúsenosti Strednej a Východnej Európy
Hostiteľská organizáciaSociologický ústav SAV
Dĺžka projektu19.01.2016 - 31.12.2018

Abstrakt
Tento interdisciplinárny projekt prepájajúci porovnávacie ústavné právo, ľudské práva a sociológiu skúma teoretické a praktické ťažkosti, ktoré sa objavujú pri tvorbe právnych a politických definícií etnických kategórií a pri ich identifikácii. Dilematické situácie sú dôsledkom faktu, že rasa a etnicita sú nestabilné a nejasné pojmy, existencie obmedzení vyplývajúcich z ochrany súkromia a osobných údajov a ďalších komplikácií súvisiacich s princípom slobodnej voľby identity. Jasné a neprotirečivé právne definície však majú zásadnú dôležitosť pre mechanizmy ochrany menšín a opatrenia sociálnej inklúzie. Neurčitosť pomenovaní cieľových skupín a hraníc členstva v týchto skupinách sa môže stať prekážkou dosiahnutia politických cieľov. Projekt sa zameriava na jedinečný prípad Rómov a ďalšie osobitosti postkomunistických nových členských štátov EÚ a spracuje súbor prípadových štúdií, v ktorých sa objavila naliehavá potreba konzistentného a obozretne premýšľajúceho vytvárania zákonov a opatrení. Projekt sa zameriava na dva typy porovnávaní: porovnávania empirických zistení (právnych rámcov a judikatúr) Maďarska a Slovenskej republiky a analýzy politík, ktoré sú zasadené do širších európskych a amerických spoločenskovedných a politických debát a diškurzov. Určenie podobností medzi vybranými Vyšehradskými krajinami a identifikovanie určitých stredoeurópskych a východoeurópskych špecifík je viac než iba osvetlením zvláštností postkomunistických spoločností a inštitucionálneho usporiadania v regióne; projekt tiež poskytne novú perspektívu a lepšie porozumenie otázok globálnemu profesionálnemu a akademickému publiku, ktoré chce pritiahnuť do Bratislavy na workshopy a získať pre trvalejšiu spoluprácu. Niektoré zo skúmaných otázok sú totiž predmetom rozsiahleho medzinárodného výskumu a verejných debát (v starších členských štátoch a v USA), no ich vedecké posudzovanie zostáva v strednej a východnej Európe zriedkavé.

Zhrnutie projektu s priebežnými výsledkami


Projekt skúma teoretické a praktické ťažkosti, ktoré sa objavujú pri tvorbe právnych a politických definícií  etnických kategórií a pri ich identifikácii.  Dilematické situácie sú dôsledkom faktu, že rasa a etnicita sú nestabilné a nejasné pojmy, existencie obmedzení vyplývajúcich  z ochrany súkromia a osobných údajov a ďalších komplikácií súvisiacich s princípom slobodnej voľby identity.  Jasné a neprotirečivé právne definície však majú zásadnú dôležitosť pre mechanizmy ochrany menšín a opatrenia sociálnej inklúzie.  Neurčitosť pomenovaní cieľových skupín a hraníc členstva v týchto skupinách sa môže stať prekážkou dosiahnutia politických cieľov. Projekt sa zameriava na nasledujúcich deväť oblastí, v ktorých je prítomná naliehavá potreba konzistentného a obozretne premýšľajúceho vytvárania zákonov a opatrení:    (i) preskúmanie, či v legislatíve a tvorbe politík termín “Róm” označuje sociálnu triedu, rasu, alebo národnostnú menšinu; (ii) posúdenie práva na slobodnú voľbu v medzinárodnom práve a jej politické implikácie; (iii) preskúmanie javu  “etnokorupcie”; (iv) analýza zberu etnických dát v prípadoch, ktoré sa týkajú vzdelávania; rozbor otázky (v) etnického profilovania,  (vi) trestného stíhania rasovo motivovaných zločinov z nenávisti  a (vii) inštitucionálnej diskriminácie; (viii) skúmanie ako ochrana dôstojnosti (väčšinových) spoločenstiev je inštitucionalizovaná v antidemokratických a populistických reakciách a (ix) v jedinečných vzoroch intersekcionality a intímneho občianstva.  

  (ii) Práca vykonaná od začatia projektu a jej hlavné výsledky

V prvom roku projektu v súlade s výskumným plánom boli vypracované prípadové štúdie o otázkach (i), (II) a (viii) a boli vykonaný významný pokrok vo výskume týkajúcom sa (iii), (v), (vi), (vii) a (ix). Ako menšia zmena voči pôvodnému plánu, časť úvodných výskumných zistení bola zostavená do podoby monografie, ktorá získala zmluvu s Routledge a jej publikovanie sa predpokladá v lete 2017. Dve ďalšie štúdie boli zahrnuté  ako kapitoly do publikácií, ktoré vydáva renomovaný medzinárodný (peer-reviewed) vydavateľ (t. j. Palgrave Macmillan).  Navyše, jedna knižná kapitola a štyri články v peer-reviewed časopisoch boli publikované v rodnom jazyku hosťujúceho výskumníka. Ďalej,  kapitola v spoluautorstve a dva individuálne články boli prijaté medzinárodným peer-reviewed časopisom a vydavateľom (publikovanie sa očakáva na jar 2017).  Ďalšie knižné kapitoly – jedna autorská, druhá v spoluautorstve  -  boli odovzdané medzinárodnému vydavateľovi.  K tomu ešte dve knižné kapitoly a štyri encyklopedické heslá boli akceptované a pravdepodobne budú publikované v maďarčine spolu s troma peer-reviewed encyklopedickými heslami v spoluautorstve, ktoré majú byť  publikované vydavateľstvom SAGE.

 

(iii) Očakávané záverečné výsledky

V pláne projektu je odovzdanie monografie a publikovanie deviatich peer-review článkov, dvanásť vystúpení na konferenciách, seminároch, workshopoch a verejných besedách a aktívna spolupráca so Sociologickým ústavom SAV.