VedecZsofia Zvolenszky
Názov projektuVlastné mená: Prečo sa stať prívržencom presupozičného prístupu?
Hostiteľská organizáciaFilozofický ústav SAV
Dĺžka projektu12.01.2016 - 31.12.2018

Abstrakt
Projekt NAMES patrí do filozofie jazyka, no významnou mierou čerpá z výsledkov teoretickej lingvistiky. V prípade získania štipendia programu SASPRO bude mojím cieľom rozpracovanie presupozičnej teórie vlastných mien, ktorá bude adekvátnejšia ako koncepcia Saula Kripkeho, podľa ktorej vlastné mená sú rigidné designátory (referujú na to isté naprieč možnými svetmi), alebo nedávne alternatívne návrhy v lingvistike aj filozofii. Mojím východiskom je spresnená a modifikovaná koncepcia Johna Searla, podľa ktorej s vlastnými menami sa asociujú zväzky deskripcií; táto modifikácia spočíva v tom, že existuje kľúčový rozdiel medzi bežnými a neobvyklými použitiami vlastných mien (v prípade neobvyklých použití ide napríklad o použitie v negatívnych existenčných tvrdeniach alebo v tvrdeniach o identite) a že v bežných prípadoch (no nie v neobvyklých použitiach) sa deskriptívny materiál obsiahnutý vo zväzku predpokladá, no netvrdí sa. Jadro môjho presupozičného prístupu tkvie v tom, že v prípade bežných použití vlastných mien sa deskriptívny materiál neobjavuje v pravdivostných podmienkach tvrdení; pravdivostné podmienky skôr obsahujú len objekt sám a deskripcie patria k tomu, čo sa predpokladá. Zo širšej perspektívy je mojím cieľom zachytiť tieto myšlienky v komplexnej teórii významu vlastných mien, ktorá vysvetlí nielen pravdivostné podmienky, ale aj iné zložky významu (obsahujúce rozličné presupozície), a zachytí systematické vzťahy medzi týmito zložkami. Pomocou adekvátneho vysvetlenia presupozícií (ktoré zohľadňuje súčasný vývoj v lingvistike) navrhnem teóriu významu vlastných mien, ktorá vysvetľuje (okrem iného) použitia ako „V našom dome bývajú traja Markovia“ alebo fikčné mená, a to spôsobom, ktorý je unifikovanejší a elegantnejší ako alternatívy založené na rigidnej designácii či iných súčasných koncepciách.

Zhrnutie projektu s priebežnými výsledkami

      Projekt NAMES patrí do filozofie jazyka, no významnou mierou čerpá z výsledkov teoretickej lingvistiky. Počas čerpania štipendia SASPRO bude mojím cieľom rozpracovanie presupozičnej teórie vlastných mien, ktorá bude adekvátnejšia ako koncepcia Saula Kripkeho, podľa ktorej vlastné mená sú rigidné designátory (referujú na to isté naprieč možnými svetmi), alebo nedávne alternatívne návrhy v lingvistike aj filozofii. Jadro môjho presupozičného prístupu tkvie v tom, že v prípade bežných, referenčných použití vlastných mien pravdivostné podmienky obsahujú len objekt, pričom isté deskripcie, ktoré sa asociujú s vlastným menom, patria k tomu, čo sa predpokladá. Všeobecnejšie povedané, mojím cieľom je formulácia komplexnej teórie významu vlastných mien, ktorá vysvetlí nielen pravdivostné podmienky (čo je tradičný cieľ sémantiky vlastných mien), ale aj iné zložky významu (vrátane rozmanitých presupozícií), a špecifikuje systematické vzťahy medzi týmito zložkami.

      Jednou z kľúčových testovacích oblastí presupozičnej teórie sú vlastné mená bez referenta, medzi ktoré patria aj fikčné mená. Zachytenie sémantického obsahu takýchto mien je v konečnom dôsledku hlavnou výzvou pre rôzne rozšírené vysvetlenia založené na rigidnej designácii, predovšetkým pre teórie bezprostrednej referencie (podľa ktorých vlastné meno prispieva do pravdivostných podmienok vety, v ktorej sa vyskytuje, len svojím referentom). Počas prvého roku riešenia projektu som s týmto cieľom skúmala prijateľnosť kripkovského pohľadu na fikčné mená ako rigidné designátory a súvislosti medzi kripkovským vysvetlením vlastných mien a istým stanoviskom k metafyzike fiktívnych postáv, konkrétne artefaktualistickou teóriou, podľa ktorej postavy ako Harry Potter a Hermiona Grangerová sú abstraktné objekty stvorené človekom podobné futbalu alebo Beethovenovej 9. symfónii. Zároveň som skúmala obmedzenia a hranice chápania fikčného operátora, napríklad „Podľa románov o Harrym Potterovi …“. Jasnejšie pochopenie takéhoto operátora je dôležité z troch dôvodov. Po prvé, fikčný operátor sa používa v prevládajúcich verziách artefaktualistickej teórie. Po druhé, lepšie pochopenie fikčného operátora má širšie uplatnenie pri analýzach využívajúcich možné svety, vďaka čomu sa môj súčasný výskum prepája s výskumom, ktorý na mojom hosťujúcom pracovisku realizujú štyria kolegovia v rámci projektu VEGA o fikcionalizme; tento projekt sa začal riešiť takmer súčasne s mojím príchodom ako štipendistky SASPRO. Po tretie, ukázalo sa, že rôzne pojmy možných svetov (napríklad toho, čo sa deonticky vyžaduje, teda toho, čo sa vyžaduje vo svetoch, ktoré sú podľa kritérií určitého súboru zákonov či požiadaviek svetmi, v ktorých sa najviac dodržiavajú zákony) môžu poskytnúť dôležité postrehy v súvislosti s tým, ako sa pri adekvátnej analýze fikčného operátora nespoliehať na možné svety. Existujú tu teda obojstranné vplyvy medzi analýzami založenými na možných svetoch a fikčným operátorom. Tieto úvahy o fikčných menách a fikčnom operátore povedú ako k lepšiemu pochopeniu problémov, ktorým čelia kripkovské teórie vlastných mien, tak aj k pochopeniu toho, v akých aspektoch je presupozičná teória výhodnejšia.

      Z hľadiska realizácie sú ciele projektu NAMES dvojaké. Pokiaľ ide o (1) individuálne výskumné výstupy je cieľom NAMES pripraviť niekoľko statí, monografiu, pričom výsledky sa budú priebežne prezentovať v podobe prednášok na konferenciách, workshopoch či seminároch Filozofického ústavu. Pokiaľ ide o (2) kooperatívne výskumné výstupy je cieľom projektu rozvinutie a posilnenie regionálnej, európskej a transatlantickej spolupráce medzi filozofmi a lingvistami prostredníctvom organizovania podujatí, publikácie výstupov a spoločných žiadostí o grantovú podporu. Ciele obidvoch druhov sa odrážajú v plánovaných aktivitách a výstupoch, ako je to formulované v pôvodnom pláne práce.

      1. februára 2017 sa skončil prvý rok môjho štipendijného pobytu SASPRO. Ciele obidvoch druhov sa darí napĺňať. Pokiaľ ide o individuálne výskumné výstupy, uverejnila som tri state, pracujem na dvoch článkoch, ktoré zašlem na publikovanie do apríla, na ďalšom článku, ktorý zašlem do septembra, a ešte na vyžiadanej kapitole v monografii, ktorá bude dokončená do konca roku 2017. Počas prvého roku som mala 20 prednášok, polovicu z nich na rôznych konferenciách a workshopoch, polovicu z nich v podobe pozvaných prednášok na univerzitách; 10 prednášok sa uskutočnilo v našom regióne, predovšetkým na Slovensku a v Poľsku, a 9 prednášok v Spojených štátoch a v Kanade, pričom väčšina z nich bola na prestížnych univerzitách.

      Teraz prejdem ku kooperatívnym výskumným výstupom. Pripojila som sa k projektu VEGA, ktorý sa rieši na mojom oddelení na Filozofickom ústave SAV („Fikcionalizmus vo filozofii a vo vede“, grant č. 2/0049/16, ktorý vedie môj dohliadajúci vedec (scientist-in-charge) a ktorý je naplánovaný na tri roky, so začiatkom v roku 2016) a participujem na pravidelných seminároch riešiteľského kolektívu. Takisto organizujem na oddelení nový textový seminár „Proper Names“ („Vlastné mená“). Vediem štvorročný maďarský grant (OTKA-NKFIH 2016-2020) „Meaning, Communication; Literal, Figurative: Contemporary Issues in Philosophy of Language“ („Význam, komunikácia; doslovné, obrazné: súčasné problémy filozofie jazyka“), ktorý sa tematicky prepája ako s projektom NAMES tak aj s fikcionalistickým projektom. Participujem na príprave projektu pre APVV, ktorý bude podávať moje oddelenie na Filozofickom ústave. Takisto budem hlavným predkladateľom návrhu európskeho grantu (COST), ktorý bude spájať najvýznamnejších bádateľov zaoberajúcich sa filozofiou fikcie z 10 európskych krajín, vrátane Veľkej Británie, Francúzska, Talianska, Španielska, Švajčiarska, Holandska. Začala som organizovať sériu workshopov, pričom prvý z nich sa konal v októbri 2016 pod názvom „Bratislava Pre-Conference, Pre-Read Proper Names Workshop: PrPrProper Names.”

      Počas nasledujúcich dvoch rokov hlavné individuálne výskumné ciele spočívajú v publikovaní článkov a v písaní monografie. Kooperatívne výskumné ciele sa budú týkať: zabezpečenia grantov pre regionálnu, európsku a transatlantickú spoluprácu; úzkej spolupráce s mojimi kolegami na oddelení (vrátane ďalšieho štipendistu SASPRO) v rámci prebiehajúceho grantového projektu; pokračovania bratislavskej série workshopov PrPrProper Names, pokračovania textových seminárov „Proper Names“ a organizácie ďalších podujatí; rozšírenia kontaktov a spolupráce medzi absolventmi v oblasti filozofie jazyka a logiky z Bratislavy a z Budapešti, a v širšom meradle z višegrádskych krajín; editovania čísla časopisu Organon F, ktorý vydáva moje oddelenie a ktorý patrí medzi významné open access časopisy. Mojím prierezovým cieľom je posilnenie medzinárodnej pozície pri rozvíjaní a udržiavaní regionálnej, európskej a transatlantickej spolupráce medzi filozofmi a lingvistami, pričom budem pomáhať pri tom, aby Filozofický ústav SAV sa stal centrom tejto aktivity počas nasledujúcich dvoch, ale aj ďalších rokov.