VedecPhDr. Péter Prohászka
Názov projektuArchívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska
Hostiteľská organizáciaArcheologický ústav SAV
Dĺžka projektu01.04.2015 - 30.09.2018

Abstrakt
V medzinárodnom vedeckom výskume čoraz významnejšiu rolu zaujíma tzv. archívna archeológia, ktorá sa zameriava na intenzívny výskum písomností v muzeálnych a iných archívoch. Objektom záujmu sú predovšetkým informácie o archeologických nálezoch a ich následné zverejňovanie. Štúdiom nálezových správ, resp. osobnej korešpondencie niekdajších bádateľov je možné upresniť a doplniť často neúplné poznatky o nálezových okolnostiach archeologických nálezov, resp. rekonštruovať aj nálezové celky a ich identifikáciu v muzeálnych zbierkach. Tento významný pramenný fond vzťahujúci sa k územiu Slovenska doposiaľ nebol sledovaný a študovaný. Dnešné územie Slovenska do roku 1918 boli integrálnou súčasťou Uhorského kráľovstva, resp. Habsburgskej monarchie, v dôsledku čoho dovtedy objavené archeologické nálety sa dostali do Viedne a Budapešti. Tunajšie nálezy vo Viedni sú deponované hlavne v C.K. Münz- und Antikenkabinet, v Budapešti predovšetkým v Magyar Nemzeti Múzeum. Písomnosti, ktoré sa vzťahujú k uvedeným nálezom možno nájsť hlavne vo viedenských a budapeštianskych archívoch. S podporou projektu SASPRO tieto nedostupné pramene dostali do zriadenej databázy a následne by sa aj publikovali. Ďalej považujeme za prioritné, zriadenie uvedenej databázy v Archeologickom ústave SAV. Odborné vyhodnotenie získaných informácií a poznatkov by sa realizovalo v koprodukcii s vedeckými pracovníkmi AÚ SAV nakoľko uvedená inštitúcia vo svojej infraštruktúre s takými kapacitami disponuje.

Zhrnutie projektu s priebežnými výsledkami

V medzirodnom vedeckom výskume čoraz významnejšiu rolu zaujíma tzv. archívna archeológia, ktorá sa zameriava na intenzívny výskum písomností v muzlnych a iných archívoch. Objektom záujmu sú predoetkým informácie o archeologických lezoch a ich sledné zverejňovanie. Štúdiom lezových správ, resp. osobnej korešpondencie niekdajších bádateľov je možné upresniť a doplniť často neúplné poznatky o lezových okolnostiach archeologických lezov, resp. rekonštruovať aj lezové celky a ich identifikáciu v muzlnych zbierkach. Tento významný pramenný fond vzťahujúci sa k územiu Slovenska doposiaľ nebol sledovaný a študovaný. Dnešné územie Slovenska do roku 1918 boli integrálnou súčasťou Uhorského kráľovstva, resp. Habsburgskej monarchie, v sledku čoho dovtedy objavené archeologické lety sa dostali do Viedne a Budapešti. Tunajšie lezy vo Viedni sú deponované hlavne v C.K. Münz- und Antikenkabinet, v Budapešti predoetkým v Magyar Nemzeti Múzeum. Písomnosti, ktoré sa vzťahujú k uvedeným lezom možno jhlavne vo viedenských a budapeštianskych archívoch. S podporou projektu SASPRO tieto nedostupné pramene dostali do zriadenej databázy a sledne by sa aj publikovali. Ďalej považujeme za priorit, zriadenie uvedenej databázy v Archeologickom ústave SAV. Odborné vyhodnotenie získaných informácií a poznatkov by sa realizovalo v koprodukcii s vedeckými pracovníkmi AÚ SAV. nakoľko uvedená inštitúcia vo svojej infraštruktúre  s tami kapacitami disponuje.


V prvom  roku  trvania  projektu  sme  študovali  v Krajinskom  archíve  v Budapešti písomnosti Uhorskej kráľovskej komory – fond palatína Józsefa, akty musei, ktorý obsahoval závažné  a no informácie.  Ďalšia  činno bola zameraná  na  štúdiupozostalosti  F. Rómera, z ktorého sa m okrem získaných informácií podarilo realizovať informačnú zu. Uvedená pozostalosť sa dnes nachádza v Národnom múzeu, Széchényiho knižnici a vo Forsterovom stredisku v Budapešti. Počas výskumu sme vyexcerpovali celý fond, z ktorého sa zrodilo zatiaľ poltucet štúdií.


V o Viedn so výsku realizova v archívoch   a v múzch V Naturhistorisches a Kunsthistorisches  múzch  som  vyexcerpoval  do  roku  1890  údaje  z prírastkových a inventárnych kníh. V tomto výskume budeme naďalej pokračovať aj v druhom roku trvania projektu. Následne potom jde ku konkrétnej identifikácii archeologických lezov. Pokračovali  sm aj  vo   výskum  Haus-,  Hof-  und  Staatsarchiv  a to  vo  fonde Oberstkämmereamt resp Uhorske komory.   V viedenských   a budapeštianskych knižniciach som zbieral zväčša informácie zo starej periodickej tlače, ktoré sa týkali archeologických lezov. Cenné údaje k projektu som získal napríklad v novín

 

Vereinigte Ofner Pester Zeitung. Začal som aj s excerpciou prameňov nachádzajúcich sa vo fonde Maďarského rodného múzea. Počas prvého roku výskumu som získal veľmi početné a cenné informácie k leziskám a ku konkrétnym lezom, resp. depotom. Zväčša ide o údaje popisného charakteru, ktoré sú často dokumentované kresmi a kresbami. Na základe objavených dokumentov vzniklo už niekoľko štúdií, ktoré čoskoro budú publikované v odbornej tlači.


Po
kračujeme  aj  v spracovaní  a syntetickom  vyhodnotení  pohrebiska  v Nesvadoch. Monografická  práca  zrejme  ešte  tento  rok  vyjde  v slovenčine.  Materiálom  získaným archívnym výskumom som bol nápomocný viacerým kolegom a slovenským archeológom. Medzirodné uznanie mojej činnosti dokumentuje aj poverenie na organizáciu sekcie archívnej archeológie na kongrese European Association of Archaeologist vo Vilniuse v septembri 2016.


Výsledky prvej etapy archívneho výskumu budú uložené v plánovanej databáze, ktorú bude možné študovať v našom ústave. Získané informácie môjho výskumu mieniť zverejniť v ďalších štúdiách a v publikácii „ Sctze aus den Archiven, ktorá vyjde v druhom roku trvania projektu.